fbpx
S4GA - Helipad and Airport Lighting Company
ajax loader

NEWS

Aug 23 2019

Zapytanie ofertowe – Doradztwa przy zaprojektowaniu materiałów marketingowych

Szanowni Państwo,

Spółka Solutions4GA sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Ekspansja na rynek Kenijski w ramach programu Polskie Mosty Technologiczny” nr PMT/0372/3N/2018-KEN współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5) w celu wyboru dostawcy usług doradczych w zakresie Doradztwa przy zaprojektowaniu materiałów marketingowych (w szczególności animacji oraz ulotki promocyjnej) dot. systemu oświetlenia lotniska zasilanego energią słoneczną przeprowadzane jest rozeznanie rynku.

Niniejszym zapraszam Państwa do składania ofert w przedmiotowym zapytaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Solutions4GA sp. z o.o.
NIP 524 276 80 55

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doradztwo przy zaprojektowaniu materiałów marketingowych (w szczególności animacji oraz ulotki promocyjnej) dot. systemu oświetlenia lotniska zasilanego energią słoneczną.

3. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: najpóźniej do dnia 17 Stycznia 2020 r.

4. SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty załączników
w języku innym niż polski, należy przedstawić przysięgłe tłumaczenie dokumentu.

Oferta musi zawierać przynajmniej:

• Nazwę, adres i NIP oferenta
• Cenę netto, cenę brutto w PLN lub EUR
• Termin realizacji usługi doradczej
• Termin sporządzenia oferty
• Data ważności oferty – nie krótsza niż 21 dni od terminu składania ofert.

Ponadto, oferta musi zawierać oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Dopuszcza się złożenie do oferty dodatkowych załączników takich jak opis doświadczenia podmiotu itp.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 6.09.2019 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty/ kuriera/ osobiście w formie papierowej na adres: Solutions4GA sp. z o.o. Kaliskiego 57, 01-476, Warszawa. Oferty składane w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:

1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 2 niniejszego Zapytania;
2. Kompletność oferty – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 4 niniejszego Zapytania;
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione
i otrzymać 1 punkt. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe:

1. Cena: 100%

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) × 10

gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

W przypadku ofert cenowych wyrażonych w EURO, cena podana w ofercie zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NPB z dnia publikacji ogłoszenia.

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto przedmiotu zamówienia.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najniższą kwotę, wówczas Zamawiający oceni parametry zamawianych urządzeń i oprogramowania. Do realizacji wybierze ofertę o lepszych parametrach.

6. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co d bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

8. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest p. Dmytro Kuczeruk Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: dkucheruk@solutions4ga.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (wzór)
Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na realizację projektu pn. „………………………………………………………….”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – oświadczam/oświadczamy , że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………                                                                                                                                                       ……………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                                                                      (podpis Przedstawiciela Wykonawcy)