fbpx
S4GA - Helipad and Airport Lighting Company
ajax loader

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

1. O sklepie

1. Nazwy rejestru i organu prowadzącego

SolutionS4GA sp. z o.o. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawa , Wydział XIII,  pod numerem KRS 0000503228. Wysokość kapitału zakładowego: 2 203 400,00 ZŁ. NIP: 524 276 80 55, REGON: 147085146.

2. Akceptowane metody płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Transakcje będą realizowane z linków do płatności.

3. Informacja o wszystkich kosztach towarów i usług, w tym również o kosztach dostawy

Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 10  zł do 500 zł  i  jest zależny od gabarytu przysyłki.

4. Cennik Produktów

Sklep nie posiada cenników pojedynczych produktów. Każdy projekt oświetlenia lotniska jest tworzony oraz wyceniany indywidualnie na podstawie zapytania ofertowe klienta.

2. POLITYKa PRYWATNOŚCI

1. Zakres przetwarzanych danych (musi być adekwatny do celu przetwarzania)

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Cel i czas przetwarzania danych

Cel: przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).

Czas: dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: [email protected]

5. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

6. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

8. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. REGULAMIN

1. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

3. Procedura reklamacyjna

Jeżeli towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu podany w formularzu zwrotu.

Uprawnienia do reklamacji przysługują również przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego. Przedsiębiorca rozumiany jest jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Reklamacji nie podlegają:
Artykuły zniszczone w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych;

4. Informacja o możliwych formach płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

5. Informacja o gwarancji

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

6. Informacja dodatkowa

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).