fbpx
S4GA - Helipad and Airport Lighting Company
ajax loader

NEWS

Oct 02 2019

Zapytanie ofertowe – Przygotowania firmy do certyfikacji systemu jakości

Szanowni Państwo,

Spółka Solutions4GA sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Ekspansja na rynek Kenijski w ramach programu Polskie Mosty Technologiczny” nr PMT/0372/3N/2018-KEN współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6.5) w celu wyboru dostawcy usług doradczych w zakresie przygotowania firmy do certyfikacji systemu jakości. przeprowadzane jest rozeznanie rynku.

Niniejszym zapraszam Państwa do składania ofert w przedmiotowym zapytaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Solutions4GA sp. z o.o.
NIP 524 276 80 55

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowania firmy do certyfikacji systemu jakości.

3. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: najpóźniej do dnia 25 Marca 2020 r.

4. SPOSÓB I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku dołączenia do oferty załączników
w języku innym niż polski, należy przedstawić przysięgłe tłumaczenie dokumentu.

Oferta musi zawierać przynajmniej:

• Nazwę, adres i NIP oferenta
• Cenę netto, cenę brutto w PLN lub EUR
• Termin realizacji usługi doradczej
• Termin sporządzenia oferty
• Data ważności oferty – nie krótsza niż 21 dni od terminu składania ofert.

Ponadto, oferta musi zawierać oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami, zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Dopuszcza się złożenie do oferty dodatkowych załączników takich jak opis doświadczenia podmiotu itp.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 16.10.2019 r. w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: [email protected] lub za pośrednictwem poczty/ kuriera/ osobiście w formie papierowej na adres: Solutions4GA sp. z o.o. Kaliskiego 57, 01-476, Warszawa. Oferty składane w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:

  1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 2 niniejszego Zapytania;
  2. Kompletność oferty – weryfikacja na podstawie zapisów pkt. 4 niniejszego Zapytania;
  3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 4 niniejszego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione
i otrzymać 1 punkt. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe:

1. Cena: 100%

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X÷Y) × 10

gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty

W przypadku ofert cenowych wyrażonych w EURO, cena podana w ofercie zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NPB z dnia publikacji ogłoszenia.

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto przedmiotu zamówienia.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najniższą kwotę, wówczas Zamawiający oceni parametry zamawianych urządzeń i oprogramowania. Do realizacji wybierze ofertę o lepszych parametrach.

6. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania

Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

8. OSOBA DO KONTAKTU

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest p. Dmytro Kuczeruk Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: dkucheruk@solutions4ga.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (wzór)
Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z rozeznaniem rynku na realizację projektu pn. „………………………………………………………….”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – oświadczam/oświadczamy , że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………                                                                                                                                           ……………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                                                         (podpis Przedstawiciela Wykonawcy)